Ubezpieczenie uczniów 

Szkoła nie ubezpiecza uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków. Przepisy ustawy Prawo oświatowe nie upoważniają dyrektora szkoły, jak również innych organów szkoły (w tym rady rodziców) do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów. Rady rodziców nie mają upoważnienia prawnego do zawierania jakichkolwiek umów, w tym umów ubezpieczenia grupowego NNW. Jednocześnie przepisy ww. ustawy nie wykluczają kompetencji rady rodziców do wnioskowania do organu prowadzącego we wszystkich sprawach szkoły, w tym również w sprawach dotyczących ubezpieczenia. Podsumowując, to rodzice rozstrzygają, czy należy w szkole ubezpieczyć dziecko i od nich zależy przyjęty sposób procedowania z wyborem ubezpieczyciela oraz wybór oferty.

KNF_ubezpieczenia_NNW_dzieci_i_mlodziezy_szkolnej >>>
Interpelacja_nr_24326 >>>

List MEN w sprawie ubezpieczenia >>>


 

 

Zobacz na filmie jak wygląda nasza szkoła i przedszkole!