PROFILAKTYKA NOWOTWORU CZERNIAKA

Studenckie Koło Naukowe Onkoma przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie we współpracy z Akademią Czerniaka – sekcją naukową Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej udostępnia materiały dotyczące profilaktyki czerniaka: ulotkę, plakat oraz sześć krótkich filmów prezentujących zasadę ABCDE w czerniaku. Zapraszamy do zapoznania się z materiałami!

MATERIAŁY PROFILAKTYCZNE >>>


Ubezpieczenie uczniów w roku szkolnym 2018/2019 W roku szkolnym 2018/2019 Szkoła nie będzie ubezpieczała uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków. Przepisy ustawy Prawo oświatowe nie upoważniają dyrektora szkoły, jak również innych organów szkoły (w tym rady rodziców) do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów. Rady rodziców nie mają upoważnienia prawnego do zawierania jakichkolwiek umów, w tym umów ubezpieczenia grupowego NNW. Jednocześnie przepisy ww. ustawy nie wykluczają kompetencji rady rodziców do wnioskowania do organu prowadzącego we wszystkich sprawach szkoły, w tym również w sprawach dotyczących ubezpieczenia. Podsumowując, to rodzice rozstrzygają, czy należy w szkole ubezpieczyć dziecko i od nich zależy przyjęty sposób procedowania z wyborem ubezpieczyciela oraz wybór oferty. KNF_ubezpieczenia_NNW_dzieci_i_mlodziezy_szkolnej >>> Interpelacja_nr_24326 >>> List MEN w sprawie ubezpieczenia >>>
Zgodnie z treścią  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego  z dnia 11 sierpnia  2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603), ustalam dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018: 2.11.2018 pt 2.05.2019 czw 19.06.2019 śr 10, 11, 12.04.2019 – egzamin gimnazjalny
Kalendarz roku szkolnego 2018/2019 Przeczytaj cały artykuł >>>
Zobacz na filmie jak wygląda nasza szkoła i przedszkole!